نام ونام خانوادگی
سمت

    

 تلفن مستقیم (داخلی)    

 

 محمدجعفر خجسته زاده

 مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

07431001300(1300)