نام و نام خانوادگی                              سمت                    

     

تلفن مستقیم

(داخلی)  

 

  حمزه هادی پور
 مدیرخدمات آموزشی

 07431001321

(1321)

صالح حسین زاده  قائم مقام امور آموزشی

 

07431001322

(1322)

 

  ساغر احسانی  کارشناس مسئول سامانه های آموزشی

07431001328

(1328)

       

محمدجواد دستورپور کارشناس امور پایان نامه ها کارشناسی ارشد و دکتری 07431001316

(1316)

 

 گوهر انصاری

 کارشناس مسئول خدمات آموزشی

-نمرات

-نقل وانتقالات کاردانی و کارشناسی

 07431001324

(1324)

 علی حسن نیا

 کارشناس امورآموزشی

-فارغ التحصیلی کاردانی و کارشناسی

- لغو تعهد

-تاییدیه سامانه سجاد

07431001323

(1323)

 علی فرخنده منش

 کارشناس امور آموزشی

-صدور دانشنامه

- امور شهریه

 07431001315

(1315)

 

 

 

 

 

آیت الله پارسه

-بایگانی -انصراف - محرومیت از تحصیل

-کمیسیون موارد خاص -نظام وظیفه

07431001326

(1316)

 

زهرا قاسمی

مسئول دبیرخانه معاونت آموزشی

سامانه سجاد موسسات غیرانتفاعی

07431001315

 

 

 

 

 

 ایرج نگهداری

 کارشناس امور آموزشی

-مرخصی و حذف ترم کلیه مقاطع

-استعدادهای درخشان

- امور آموزشی استعدادهای درخشان

 07431001325

(1325)

 

 

 

 

 

مهین رستمی

کارشناس امورآموزشی

(فارغ التحصیلی ارشد و دکتری -تاییدیه تحصیلی)

07431001315 (1311)