ماده 
1 - بررسي وب سايت هاي واحدهاي مختلف واعلام نظرات به مديريت فناوري اطلاعات جهت بهتر شدن كيفيت تمامي وب سايت هاي زير مجموعه

 

ماده 2 - آشنايي با استاندارد هاي تهيه وب سايت ( از طريق بازديد از سايتهاي متفاوت )

 

ماده 4 - نظارت كارشناس IT برروي كار رابط وب سايت در صورت متفاوت بودن رابطان )

 

ماده 5 - نظارت مستقيم بر روي وب سايت واحد خود ،انتقال مشكلات وپيگيري آنها