با حول و قوه الهی، حراست دانشگاه یاسوج رتبه برتر در فعالیت های مختلف از جمله جمع آوری و بازرسی اخبار رسمی، فعالیت های ورزشی، فرهنگی و آموزشی را در بین حراست دستگاههای اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد کسب نمود.

حراست دانشگاه یاسوج در بازرسی و جمع آوری اخبار رسمی در بین حراست دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد مقام برتر را کسب نمود.

همچنین کارکنان حراست دانشگاه یاسوج در فعالیت های ورزشی 3 مقام ( مقام اول تیراندازی بانوان، مقام دوم فوتسال برادران و مقام سوم فریزبی بانوان) و در فعالیت های آموزشی 2 مقام برتر را کسب نمود.