اخبار > شماره حساب و شماره شبا جهت فیش واریزی داوطلبین شرکت کننده در مصاحبه دکتری و پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان ارشد و دکتریيکشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠٠ :: ١٢:٤٢

شماره حساب و شماره شبا جهت فیش واریزی داوطلبین شرکت کننده در مصاحبه دکتری و پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان ارشد و دکتری

شماره حساب و شماره شبا جهت فیش واریزی داوطلبین شرکت کننده در مصاحبه دکتری و پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان ارشد و دکتری

شماره حساب و شماره شبا جهت فیش واریزی داوطلبین شرکت کننده در مصاحبه دکتری و پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان ارشد و دکتری

شماره حساب 4001097503026376 و شماره شبا IR110100004001097503026376

بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک مرکزی

 

شناسه واریز جهت داوطلبین مصاحبه دکتری:

شناسه واریز 393097570123200000101004000000

 

شناسه واریز جهت داوطلبین پذیرش استعداد درخشان ارشد و دکتری:

شناسه واریز 393097570123200000101001000000